Protein Wrap

7.75

3 eggs or egg whites, turkey, cheese, lettuce, tomato